Gedrags- en omgangsregels

1. Inleiding

Doelstelling

SBC2000 wil ertoe blijven bijdragen dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we belangrijk. SBC2000 wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat SBC2000 een vereniging is om trots op te zijn. Deze gedragscode beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, coaches, sporters en wedstrijdleiding te bevorderen. Van ouders/verzorgers vraagt SBC2000 deze regels te respecteren.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is of lid wil worden moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Dat geldt voor de leden maar ook voor trainers, begeleiders en vrijwilligers binnen SBC2000. Voor minderjarigen geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen zijn te allen tijde het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan en over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Als leden zich niet aan de gedragsregels houden, dan worden er maatregelen genomen. We noemen dit sancties.

2. Algemene gedrags- en omgangsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

3. Omgangsregels

Houding

Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van alle leden dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainers, coaches, bezoekende sporters, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters, andere leden en publiek. We dulden geen grofheden. Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medesporters. Uiteraard geldt dit ook als wij van SBC2000 te gast zijn in andere zwembaden.

Stiptheid

Voor de training ben je tijdig in het zwembad aanwezig. Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze reeds is begonnen.

Gebruik van de kleedkamers

Uitvoeren vrijwilligerswerk

Buiten het actief sporten kan SBC2000 alleen voortbestaan met het uitvoeren van vrijwillige werkzaamheden. Alle leden van minimaal 16 jaar worden verplicht om minimaal één taak te vervullen en hierdoor blijk te geven van hun verantwoording ten opzichte van de andere leden.

Aan ouders/verzorgers wordt vriendelijk, doch dringend, een verzoek gedaan om hun steentje bij te dragen aan de vrijwillige werkzaamheden binnen de zwemclub. Dit kan bijvoorbeeld door te helpen bij het op- en afbouwen van het zwembad tijdens zwemwedstrijden.

4. Ouder/verzorgers

Het bestuur van SBC2000 vraagt ouders/verzorgers om de gedragsregels van de club te respecteren. Het bestuur vraagt daarbij aandacht voor het volgende:

Onthoud u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijd, laat dit over aan de bevoegde trainers/coaches. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Positief supporteren juichen wij ten zeerste toe!

De zwemtrainers houden geregeld spreekuur voor ouders en zwemmers. Zij nodigen daartoe de ouders en zwemmers uit om vragen en klachten te bespreken. Het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen is de eigen trainer van uw kind. Mocht dit niet afdoende zijn, dan kunt u een afspraak met de betreffende Hoofdtrainer of contact opnemen met het vertrouwenspersoon van de SBC2000: Riet Janssen

Als uw kind ingeschreven is voor een wedstrijd, dan wordt het ook verwacht op tijd (15 minuten voor aanvang inzwemmen) bij de wedstrijd aanwezig te zijn en deel te nemen. Indien uw kind wegens ziekte niet kan deelnemen, meld u dit tijdig aan de verantwoordelijke trainer/ploegleider, bijvoorbeeld via afmelden@sbc2000.nl

Het is verplicht voor uw kind om deel te nemen aan de competitie wedstrijden, tenzij anders overeengekomen met de trainer van uw kind.

5. Omgangsregels tijdens trainingen en wedstrijden

Trainingen

Wedstrijden

Om bovenstaande punten te kunnen doen is het van belang dat je vooral bij je teamgenoten bent!

6. Richtlijnen gebruik sociale netwerken

Onder sociale netwerken worden verstaan: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube en de wat minder bekende varianten daarop. De hoofdregel is dat het gedrag van SBC2000-leden op Facebook, YouTube en Twitter niet afwijkt van wat in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is.

7. Sancties

Bij het meermaals niet naleven van de gedragscode kunnen door het bestuur respectievelijk door de trainer, (in samenspraak met het bestuur) sancties genomen worden. Sancties kunnen onder andere bestaan uit waarschuwingen of schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden.

Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in, onder andere, de volgende situaties:

Schelden

Bij pesten van en door leden binnen onze vereniging; Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. De trainers/coaches krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer/coach kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het zwembad tijdens een training/wedstrijd.

Het uiten van bedreigingen

Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal het zelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: (wapens, drugs, vuurwerk). Er zal aangifte gedaan worden bij de politie.

Alle overige misdragingen die volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.

Seksuele intimidatie

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Procedure

Alle, en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur heeft het recht een voorschot te nemen op het besluit van de ALV.

De te volgen procedure is als volgt:

8. In en rond het zwembad

Het zwembad huurt SBC2000 en is dus van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

9. Portretrecht

Tijdens activiteiten van SBC2000, of activiteiten waaraan SBC2000 deelneemt of meewerkt, kunnen foto's en/of videobeelden gemaakt worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn. Deelname aan SBC2000-activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan SBC2000 om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, periodieken, kranten, folders etc.). Deze foto's en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. SBC2000 zal deze foto's en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van foto's en/of videobeelden waarop uw kind te zien is, dan kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur.